Nossa logomarca


Cores:

Hexa # 3D8281

H: 177°
S: 52%
B: 50%

R: 61
G: 130
B: 129

C: 80%
M: 39%
Y: 52%
K: 0%

Pantone: 5473 C

 

Fonte:

OTF: nexa-bold.otf